Kompensasjon ved langvarige avbrot

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) har vedteke endring i kontrollforskrifta som medfører at kundar med langvarig straumavbrot skal kompenserast økonomisk.

Endringa vert regulert av:
Forskrifta om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for  nettvirksomheten og tariffer 

Link til forskrifta

Når vert kravet om kompensasjon initiert:
Kriteriane for når kunden kan krevje kompensasjon for langvarig avbrot vert regulert av følgjande moment.

 • Straumavbrotet skal overstige 12 timar (sjå dei ulike satsane.)
 • Straumavbrot i høgspent og lågspent nett.
 • Avbrottidspunktet vert frå det tidspunkt ÅE fekk melding om straumbrot
 • Det er tilstrekkeleg at ein kunde melder frå om avbrot.
 • Sluttbrukar må fremme krav innan 10 dagar etter straumbrot.

Om fleire sluttbrukarar vert ramma av same avbrotet skal tida bereknast ut frå då den fyrste sluttbrukaren varsla ÅE. 

Anna:

 • For fritidsbustad kan ikkje kompensasjonen overstiga forventa nettleiga for inneverande år.
 • Kravet om kompensasjon gjeld ikke ved defekt i kundens installasjon.
 • Sluttbrukar må nytte registreringsskjema for å kunne fremme krav om kompensasjon.

 Satsar:

 • Kr 600 for over 12 timar avbrot til og med 24 timar.
 • Kr 1 400 for avbrot over 24 timar til og med 48 timar.
 • Kr 2700 for avbrot over 48 timar til og med 72 timar.
 • For avbrot over 72 timar vert det gjeve eit tillegg på kroner 1300 for kvar påbyrja 24timars periode avbrotet varar.

  Søknad om kompensasjon for langvarig avbrot


  Der straumbrotet var
  Står på faktura
  Står på faktura
  dd:mm:åååå tt:mm
  dd:mm:åååå tt:mm